Samen werken aan transities in stad en organisatie.

In GOVLAB010 bundelen de Erasmus Universiteit (EUR) en de gemeente Rotterdam hun expertise op het gebied van governance. Transities zoals digitalisering en klimaatverandering zijn van grote invloed op Rotterdam. Zowel op de stad als op de rol van de gemeente.

Ze stellen hoge eisen aan de ‘besturing van de stad’ en de wijze waarop het stadsbestuur en de ambtelijke organisatie opereert. In GOVLAB010 ontwerpen en verfijnen de EUR en de gemeente Rotterdam passende sturingsmodellen voor deze ingewikkelde transitieopgaven. Publieke vraagstukken vanuit de dagelijkse praktijk staan hierbij centraal.

De wetenschappelijke expertise van de EUR op het gebied van governance wordt gevoed met inzichten en casuïstiek vanuit de praktijk, en vice versa. Een dergelijke samenwerking maakt het mogelijk om samenhang en verbinding te realiseren op dit terrein, in plaats van versnipperde (kleinere) trajecten. GOVLAB010 wil een krachtige integrerende interface zijn tussen universiteit en stad.

Waarom GOVLAB010?

Het gemeentebreed in kaart brengen van sturingsvraagstukken en deze vertalen naar impactgericht onderzoek en ontwerp.

Het organiseren van impactgericht onderzoek en ontwerp waarin gezamenlijk wordt gereflecteerd op een probleem en nieuwe/alternatieve werkwijzen worden ontwikkeld.

Het delen van wetenschappelijke kennis en inzichten in/met de gemeentelijke organisatie, het faciliteren van leerprocessen en het organiseren van dialoog en reflectie.

Wat bieden we vanuit GOVLAB010?

We dragen op verschillende manieren bij aan organisatie- en kennisontwikkeling:

  • Onderzoek met een reflectieve en/of ontwerpende en actiegerichte insteek
  • Academisch advies op basis van onderzoek en gezamenlijke betekenisgeving
  • Ontwerplabs, mastercircles en werkconferenties 
  • Reflectie, intervisie en brainstormsessies
  • Kennisdeling via lezingen, (mini-)colleges en webinars
  • Inzet van studenten met de meest recente wetenschappelijke scholing (via afstudeerstages, opdrachten, hackatons)
  • Periodieke evaluatie van de organisatieontwikkeling met belangrijkste ontwikkelpunten (Governance Review
  • Evidence-based ontwikkelen van tools en methoden voor specifieke organisatie- en sturingsvraagstukken

Vier thema’s

GOVLAB010 werkt aan vraagstukken rond beleid, sturing en organiseren. De komende tijd staan specifiek de volgende vier thema’s centraal:

Uitnodigend bestuur en het mobiliseren van maatschappelijke zelforganisatie

Hoe kan gemeente Rotterdam de energie en het probleemoplossend vermogen van (publieke en private) partijen in de stad mobiliseren en faciliteren? Hoe bouwen we een organisatie die responsief is, maatwerk kan leveren en het eigenaarschap voor maatschappelijke opgaven kan delen?

Spanningen in de hark: de bovenstroom en onderstroom van organiseren

Welke structuren en organisatie-inrichting (bovenstroom) helpen om effectief en in gezamenlijkheid aan complexe vraagstukken te werken? En hoe kunnen ambtenaren er samen (leren) uitkomen (onderstroom), daar waar bestaande structuren (harkjes) dat feitelijk in de weg staan?

Ontwerpen voor complexe opgaven

Hoe kan gemeente Rotterdam ruimte maken voor meer doelzoekende, ontwerpende benaderingen (design), waarin samen met andere partijen wordt gezocht naar creatieve oplossingen die recht doen aan de veelkleurigheid en complexiteit van het vraagstuk?

Bewust experimenteren, systematisch leren

Wat is nodig om de kracht van vernieuwing te benutten, zodat succesvolle innovaties niet vervluchtigen maar worden ingebed in de organisatie? Hoe kan leren niet eenmalig, maar structureel en systematisch worden? Hoe combineren we het vermogen om te optimaliseren met de kracht om te innoveren (‘tweebenigheid’)?

Voorbeelden onderzoeks- activiteiten

De onderzoeken in GOVLAB010 hebben primair een bestuurskundige insteek, maar hebben vaak ook raakvlakken met andere disciplines als bedrijfskunde, rechten, psychologie, economie, sociologie en filosofie. Waar mogelijk streeft GOVLAB010 naar interdisciplinair onderzoek waarin wordt samengewerkt met andere faculteiten en kennisinstellingen (WO/HBO).