Anders Werken

Resultaten onderzoek Anders Werken

Klik voor publicatie

In Februari 2022 is de gemeente Rotterdam gestart met de proef Anders Werken. Anders Werken gaat over het (hybride) samenwerken vanuit één opdracht over clustergrenzen heen. Om dit mogelijk te maken, heeft het thuiswerken tijdens de COVID-19 crisis plaatsgemaakt voor Anders Werken, waarbij er nadruk ligt op hybride werken en flexibiliteit in werkplekken.

Govlab010 onderzoekt deze proefperiode van Anders Werken binnen de gemeente Rotterdam. Het onderzoek Anders Werken heeft tot doel om gedurende de proef Anders Werken informatie bij medewerkers op te halen over:

  1. Hoe zij invulling geven aan het Anders Werken,
  2. Hoe zij het Anders Werken ervaren en
  3. Welke effecten het Anders Werken heeft op hun welzijn en prestaties

Medewerkers zijn gedurende anderhalf jaar op drie verschillende meetmomenten gevraagd een vragenlijst in te vullen. In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste bevindingen gedeeld van het derde meetmoment dat heeft plaatsgevonden in oktober 2023. Daarnaast worden deze resultaten vergeleken met de resultaten van meetmoment 1 in maart 2022 en meetmoment 2 in oktober 2022. In totaal hebben 3439 respondenten deze derde vragenlijst ingevuld en 740 respondenten hebben alle drie de vragenlijsten ingevuld.

Dr. Joëlle van der Meer

In een dynamische en snel veranderende stad, biedt Govlab010 houvast door inzichten uit de wetenschap te verbinden aan de praktijk.