Middelland en de meerwaarde van co-creatie

Opbrengsten en lessen van het programma Mooi, Mooier Middelland

Klik hier voor de publicatie

In 2015 is de gemeente Rotterdam samen met bewoners en ondernemers van de wijk Middelland een omvangrijk en langdurig co-creatie experiment aangegaan. Aanleiding hiervoor waren de hardnekkige veiligheidsproblematiek in de wijk en de wens vanuit bewoners om meer zeggenschap te krijgen over de vormgeving en uitvoering van de aanpak om de wijk te verbeteren. Co-creatie staat hier voor het doel om in samenwerking tussen gemeente, bewoners en ondernemers de ervaren problematiek te definiëren, te komen tot het ontwerp en de uitvoering van een gedragen aanpak. Met een budget van 7 miljoen euro is het programma Mooi Mooier Middelland (MMM) ontstaan waarin – naast de genoemde veiligheidsproblematiek – ook veel aandacht is voor aanpalende vraagstukken in de wijk, zoals leefbaarheid en sociale vraagstukken. Een integrale wijkaanpak werd, mede door de invloed van bewoners, een belangrijk speerpunt. Een aanpak die bovendien op de wijk toegesneden moest zijn: die recht zou doen aan de specifieke problematiek, de samenstelling en het
karakter van de wijk.

Anno 2023 loopt het programma formeel, vanuit gemeentelijk perspectief, ten einde. Hierbij is de wens ontstaan om het programma te evalueren. Voor de gemeente betekende dit experiment een aanzienlijke verandering in haar werkwijze: in co-creatie met bewoners en ondernemers uit de wijk deze aanpak vormgeven én uitvoeren. Naast een evaluatie van de opbrengsten van het experiment MMM voor de wijk, wil de gemeente ook lessen trekken voor het wijkgestuurd werken dat anno 2023 concreet gestalte krijgt of moet krijgen in het programma Wijk aan Zet. Dit onderzoek heeft als doel om te achterhalen wat de samenwerking tussen wijk en gemeente heeft opgeleverd voor verschillende publieke waarden. Hierbij is specifiek gefocust op: de ontwikkeling van een sterkere wijkdemocratie, inhoudelijke uitkomsten (waaronder fysieke verbeteringen, leefbaarheid en veiligheid) en de ontwikkeling van een collectief probleemoplossend vermogen van de gemeentelijke organisatie en wijkbewoners om meer integraal en wijkgericht te opereren.

Prof. dr. Arwin van Buuren

GovLab010 biedt ons de kans om ontwerpgericht kennis te ontwikkelen over 'governance' rond de grote, maatschappelijke opgaven van de stad.