Privacyverklaring

De Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Gemeente Rotterdam verwerkt ten behoeve van GOVLAB010 persoonsgegevens van gebruikers met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

GOVLAB010 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Wanneer heeft GOVLAB010 deze gegevens nodig?

GOVLAB010 gebruikt deze gegevens ten behoeve van het contactformulier op de website en het inzichtelijk maken van statistieken (Google Analytics)  ter analyse en verbetering gebruikerservaring.

Delen met anderen

GOVLAB010 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met eventuele bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GOVLAB010 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GOVLAB010 gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Google Analytics

Wij gebruiken het Google Analytics om te analyseren hoe vaak deze website wordt bezocht. Hiertoe verzamelen wij IP-adressen van onze bezoekers. De statistieken worden maximaal 12 maanden bewaard. Er zijn maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit betekent dat de IP-adressen geanonimiseerd worden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

GOVLAB010 gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig. Uw gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van GOVLAB010 dragen optimale zorg voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd. GOVLAB010 past technische en organisatorische beveiligings- maatregelen toe om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslek (inbreuk). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-) ontwikkelingen. Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Recht op inzage

Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal GOVLAB010 op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van hun door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

Wijzigingsclausule

GOVLAB010 behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG.